savage axis 350 legend heavy barrel, sa pamamagitan ng venn diagram ilahad ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang programa